Vedtægter for Galgebakken

Støtteforening til Hashøj IF Stiftet den 18. marts 1985.

§1 Navn og hjemsted

Galgebakken, Hashøj IF's klubhus. Skælskør Landevej 28, 4200

§2 Formål

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til idrætsarbejdet i Hashøj IF.

§3 Medlemmer

Alle personer kan være medlem af Galgebakken — dog skal man være myndig (18 år) for at have stemmeret.

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Medlemsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§5 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling.

Formand og kasserer kan ikke vælges på samme år. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt et medlem fra Hashøj IF's bestyrelse, der er et født medlem — uden stemmeret. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. 2 er på valg i ulige årstal. 3 medlemmer er på valg i lige årstal. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer umiddelbart efter valget på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et underudvalg til løsning af særlige opgaver.

§6 Bilagskontrollanter

Den ordinære generalforsamling vælger 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. Valgperiode er et år.

§7 Tegning og hæftelse

Formand og kasserer tilsammen har dispositions- og handleretten over for banken. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift. Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol. Foreningens likvide kapital er anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for den likvide kapital. §8 Regnskab Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Der føres løbende regnskab.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden 1. marts. Generalforsamlingen skal lovligt indvarsles mindst 8 dage før. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter
  8. Eventuelt Alle medlemmer kan vælges, hvis de er over 18 år, hvis de er tilstede på generalforsamlingen, eller har tilkendegivet at ville modtage valg. Medlemmer af Hashøj IF's bestyrelse er ikke valgbare. Vedtægtsændringer kan vedtages ved stemmeflertal blandt de fremmødte.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt meddeler det til foreningens bestyrelse, med angivelse af en ønsket dagsorden. Bestyrelsen kan alene beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer.

§11 Forslag

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet, og tages til afstemning på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 hverdage før generalforsamlingen afholdes.

§12 Udbetaling

Udbetaling af tilskud til Hashøj IF sker efter en ansøgning.

§13 Opløsning

Opløsning af foreningen GALGEBAKKEN, kan kun finde sted på en generalforsamling. Foreningens aktiver skal ved ophør overdrages til Hashøj IF.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. februar 2024 På bestyrelsens vegne

Formand: Niels-Erik Madsen

Kasserer: Lis Bülow