Hashøj IF vedtægter

Vedtægter for Hashøj IF

§1

Foreningens navn er Hashøj idrætsforening. Foreningen er stiftet den 14. juni 1971 ved en sammenlægning af Slots Bjergby Gymnastikforening og Lundforlund/Gerlev Idrætsforening.

Slots Bjergby Gymnastikforening er stiftet ca. 1868 – 1869 som kreds 22 og Lundforlund/Gerlev Idrætsforening er stiftet den 12. september 1889 som kreds 58. Foreningen har hjemsted på Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse kommune.

§2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3

Foreningen er medlem af DGI. Foreningen og dens afdelinger kan til enhver tid tilslutte sig andre idrætsorganisationer og/eller specialforbund.

§4

Foreningen udfører en aktiv pædofili- og samværspolitik. Alle bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, træner og ledere i foreningen, testes via børneattest hos rigspolitiet.

§5

Stk. l

Som aktive kan optages enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter og bidrage til foreningens drift samt accepterer nærværende vedtægter.

Evt. ønske om passivt medlemskab henvises til støtteforeningen Galgebakken.

Stk. 2

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til det. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller til den pågældende udvalgsformand, for at have omgående virkning. Vedvarende udeblivelse fra aktivitet og manglende kontingentindbetaling fører efter passende frist til udmeldelse.

§6

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 1. april. Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i klubhus og hal samt ved meddelelse i den eller de aviser, som bestyrelsen skønner nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel.

Stk. 2.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.

Fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret ved generalforsamlingen. Alle medlemmer, der er fyldt 14 år er valgbare til bestyrelse og udvalg. Flertallet af bestyrelsen herunder formand og kasserer skal være fyldt 18 år. Flertallet af udvalgenes medlemmer skal være fyldt 18 år.

Stk. 4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræves der ved anke af udelukkelse, af et medlem og ved vedtægtsændringer, at der er mindst to tredjedeles flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning foretages ved vedtægtsændringer.

Stk. 5.

Der føres protokol over de trufne beslutninger.

§7

Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
  4. Udvalgenes beretning fremlægges til godkendelse.
  5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for to år.
  8. Valg af 2 suppleanter for l år.
  9. Valg af udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmerne vælges for to år og således at maksimalt halvdelen af udvalgets medlemmer kan være på valg på en gang.

Badminton                            3 medlemmer                      1 suppleant

Fodbold                                  5 medlemmer                      1 suppleant

Gymnastik                             5 medlemmer                      1 suppleant

Håndbold                              5 medlemmer                      1 suppleant

Svømning                              3 medlemmer                      1 suppleant

 

Valg af støtteudvalg

Klubhusudvalg                     3 medlemmer                      1 suppleant

 

  1. Valg af to revisorer og l revisorsuppleant Revisorerne vælges for to år og er skiftevis på valg.

Revisorsuppleant vælges for et år.

§8

Stk. l

Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse på 11 medlemmer. Og et forretningsudvalg på 5 medlemmer.

Stk.2

Bestyrelsen sammensættes på følgende vis. Formand, næstformand, kasserer og et medlem, der udover består bestyrelsen af formanden for hver afdeling, samt en person fra henholdsvis klubhusudvalg og sponsor udvalget.

Støtteforeningen Galgebakken har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret med en person

§9

Stk. l

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der ud over formand, næstformand og kasserer består af yderlige to medlemmer fra bestyrelsen.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan udpege ad hoc udvalg. Disse udvalg har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret med en person hver.

Stk. 3

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer der vælges på generalforsamlingen skal lade sig teste med en børneattest.

Stk. 4

Bestyrelsen skal hvert år revidere og offentliggøre pædofili- og samværspolitikken.

§10

Stk. l

Bestyrelsen godkender budgettet, som udarbejdes af udvalgene. Bestyrelsen har ansvaret for koordinering i foreningen herunder brug af faciliteter og ønsker hertil.

stk. 2

Bestyrelsen tegnes af formanden, eller i tilfælde af hans/hendes fravær ved næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes bestyrelsen ved mindst to tredjedele af bestyrelsen herunder formandens underskrift.

Stk.3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmerne, efter udvalgenes indstillinger og budgetter.

Stk. 5

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 6

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol/mødereferat, som underskrives/godkendes senest på efterfølgende møde.

Stk. 7

Medlemmer af bestyrelsen og foreningens medlemmer, hæfter ikke personligt i forhold til foreningens aktiviteter og økonomi.

Stk. 8.

Bestyrelsen har pligt til at behandle og opbevare foreningens fane og øvrige ejendele på forsvarlig vis.

§11

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Senest den 20. februar overgiver bestyrelsen regnskab og status for foregående kalenderår til revisorerne.

§12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten bestyrelsen eller en fjerdedel af foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Krav herom fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget kravet herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§13

Foreningen kan kun opløses, hvis to tredjedele af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Eventuelt overskydende midler gives til kulturelle formål i området, der dækker Hashøjskolens skoledistrikt.

ooooooooOOOoooooooo

Forslag er vedtaget på Hashøj IF’s generalforsamling den 1/4 2011.

Hvis vedtægter ønskes udleveret eller fremsendt kan de fås gennem bestyrelsen.