Foto på hjemmesiden

Hashøj IF vil meget gerne bruge billeder i arbejdet omkring klubben. Det betyder, at vi tager billeder til forskellige arrangementer og bruger dem f.eks. på vores hjemmeside når vi fortæller om vores arrangementer.

Når vi tager holdbilleder så indsamler vi naturligvis holdets tilladelse til at bruge billederne.

Du kan se DGI’s forklaring af reglerne her:

“hvad siger loven?

Persondataloven gælder også på nettet. Bliv helt klar over, hvordan I må bruge billeder og video på nettet.

Situationsbilleder er ok

I henhold til Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internet, kan man lovligt offentliggøre situationsbilleder uden forudgående at have indhentet samtykke. Udgangspunktet er således, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne for eksempel være gymnaster til et stævne, gæster til en opvisning, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.

Modsætningen hertil er portrætbilleder.

Portrætbilleder kræver samtykke

Portrætbilleder defineres som billeder, hvor formålet netop er at afbillede/portrættere en eller flere bestemte personer. Det kunne for eksempel være holdbilleder, klassebillede, pasfoto og lignende.

Holdbilleder

Hvis en forening derfor ønsker at offentliggøre holdbilleder på deres hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt person på billedet, eller dennes forældre afhængigt af elevens alder.

Kommercielle sammenhænge

Skal billederne bruges til plakater, der skal anvendes i kommerciel sammenhæng er markedsføringsloven relevant. Efter markedsføringsloven gælder et princip om god markedsføringsskik, som beskytter personer mod brug af deres billede og navn, uden at de har givet deres samtykke. Skal plakaterne anvendes i kommerciel sammenhæng, og her tænkes ikke kun på plakater, men også i en videre forstand, kræves der derfor samtykke.

Undtagelsen hertil er, hvis der er tale om at billederne indgår i en egentlig redaktionel sammenhæng. Herved forstås, at billedet indgår som en integreret del af en publikation, for eksempel en artikel, på lige fod med publikationens øvrige illustrationer og i en naturlig tekstmæssig – herunder reportagemæssig – sammenhæng.

Persondatalovgivningen bestemmer!

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende eller det bringes alene. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted.

Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internettet.

Datatilsynet har imidlertid i en række konkrete sager vurderet offentliggørelsens lovlighed ud fra interesseafvejningsreglen i lovens § 6, stk. 1, nr. 7, samt de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet.”

Kilde: DGI

Hvis du – på trods af dette – stadigvæk synes et billede skal fjernes så vil vi gerne have du brugere denne formular.